OFERTA

W sposób kompleksowy, czyli od pierwszej porady, aż do samego końca, czyli uzyskania najkorzystniejszego rozwiązania dla Klienta, zajmujemy się następującymi sprawami:

Sprawy Rodzinne 

Zajmujemy się doradztwem i kompleksowym prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego, np. o rozwód, separację, podział majątku małżonków, reprezentujemy klientów w sprawach o zasądzenie, podwyższenie albo obniżenie alimentów
W ramach tej usługi pozostajemy do bieżącej dyspozycji Klienta, jesteśmy w gotowości do niezwłocznego udzielenia pomocy prawnej.
- doradzamy i prowadzimy sprawy w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej i ustalenia kontaktów z dzieckiem,
- sporządzamy rodzicielskie plany wychowawcze,
- uczestniczymy i pomagamy w mediacjach rodzinnych, prowadzimy sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Sprawy spadkowe 

Przygotowujemy wnioski o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku, zachowek, pomagamy przy sporządzaniu testamentów oraz zapisów testamentowych
- określamy krąg spadkobierców,
- pomagamy w ustanowieniu kuratora spadku,
- reprezentujemy strony w postępowaniach spadkowych,
- doradzamy w kwestiach wydziedziczenia oraz odrzucenia spadku.

Prawo pracy 

Reprezentujemy pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych w sprawach ze stosunku pracy, doradzamy i pomagamy w zakresie spraw pracowniczych
- osporządzamy projekty regulaminów pracy, wynagradzania, układów zbiorowych i innych regulacji z zakresu prawa pracy,
- udzielamy bieżących porad prawnych, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, świadectw pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pracowniczych, czasu pracy, odpowiedzialności materialnej i porządkowej, urlopów,
- sporządzamy odwołania, wnioski, pisemne opinie prawne i ekspertyzy.

Obsługa firm 

Oferujemy stałą lub doraźną obsługę przedsiębiorców, opiniujemy i sporządzamy umowy, zajmujemy się windykacją należności, doradzamy w kwestiach podatkowych
Zajmujemy się:
- zakładaniem i przekształcaniem spółek, także w systemie informatycznym,
- windykowaniem należności, sporządzaniem i opiniowaniem umów, negocjacjami i doradztwem podatkowym,
- reprezentacją przedsiębiorców prze sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami podatkowymi, organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej,
- doradztwem w zakresie bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstw,
- szeroko rozumianymi sprawami organizacyjnymi spółek.

Odszkodowania

Doradzamy i prowadzimy sprawy osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy i w gospodarstwach rolnych; dochodzimy odszkodowania i zadośćuczynienia od podmiotów leczniczych z tytułu błędów medycznych
- doradzamy i reprezentujemy poszkodowanych w postępowaniach z zakładami ubezpieczeń na każdym etapie (przedsądowym i sądowym), przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych,
- sporządzamy odwołania od decyzji zakładów ubezpieczeń,
- reprezentujemy poszkodowanych w sprawach sądowych o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę.

Nieruchomości 

Doradzamy w zakresie sprzedaży, najmu i podziału nieruchomości, sprawdzamy i opiniujemy umowy developerskie i umowy sprzedaży nieruchomości, doradzamy w zakresie ustanawiania służebności gruntowych i służebności, sporządzamy wnioski o wpisy do ksiąg wieczystych
- prowadzimy postępowania nieprocesowe z zakresu prawa rzeczowego, stwierdzenie zasiedzenia, ustanawianie służebności, w tym służebności przesyłu, naruszenia posiadania, eksmisje, odwołania od ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste,
- udzielamy ustnych konsultacji i porad, sporządzamy opinie, ekspertyzy i audyty.

Prawo cywilne 

Zajmujemy się sporządzaniem, opiniowaniem i modyfikacją umów (najmu, sprzedaży, dzierżawy itp.), pomagamy rozwiązać spory między podmiotami profesjonalnymi i nieprofesjonalnymi (sprawy konsumenckie, sprawy między przedsiębiorcami), doradzamy i prowadzimy sprawy indywidualnych Klientów
- doradzamy dłużnikom celem jak najkorzystniejszej spłaty długu,
- sprawdzamy wymagalność roszczeń firm windykacyjnych – nie wszystkie kwoty zadłużenia, wskazanych przez firmy windykacyjne są zasadne,
- doradzamy w zakresie uprawnień konsumentów i przedsiębiorców co do uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji,
- sporządzamy umowy najmu, dzierżawy, sprzedaży i innych,
- zajmujemy się sprawami o ustalenie prawa do emerytury.

Prawo administracyjne 

Doradzamy i reprezentujemy Klientów w sprawach administracyjnych przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i organami podatkowymi
- doradzamy i reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed ZUSem w sprawach o ustalenie składek, odroczenie płatności, rozłożenie należności składkowej na raty itp.,
- doradzamy i reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi, w szczególności w zakresie odliczania od podatku darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze,

Zapraszamy do kontaktu z nami: